Avís legal

Identitat del responsable: Alberto Perez Reina amb DNI 47175467Y i Joan Trenchs Russo amb DNI 45643018R, en endavant, PROPIETARIS

Direcció: Coll d'Estenalles, 89, 08230 Matadepera, Barcelona

Correu electrònic: gestio@controladf.cat

Els PROPIETARIS assumeixen el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Accés i ús de la pàgina web

Els USUARIS poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, els PROPIETARIS informaràn de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web exigeix registre previ d’usuari. Els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre CONTROLADF.cat (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitats en els formularis seran propis i certs. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar als PROPIETARIS o a tercers. D’igual manera, els usuaris es comprometen a notificar als PROPIETARIS qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats. 

Els PROPIETARIS es reservan el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, els PROPIETARIS no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, a cap moment es podran exigir responsabilitats als PROPIETARIS en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web de CONTROLADF.cat per qualsevol persona li atribueix la condició d’USUARI, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els USUARIS es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que els PROPIETARIS posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició dels USUARIS pels PROPIETARIS com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, els PROPIETARIS posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. 

Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís del seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, els PROPIETARIS garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar. 

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines d’Internet de CONTROLADF.cat poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Por tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés dels PROPIETARIS.

En compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSICE, els PROPIETARIS es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador de la web. 

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els USUARIS respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que els PROPIETARIS o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o si escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.

Els PROPIETARIS no es responsabilitzen dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació dels PROPIETARIS de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. 

Els PROPIETARIS no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos. 

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual dels PROPIETARIS o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.

Els usuaris hauran de respectar a tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat dels PROPIETARIS o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, por qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a gestio@controladf.cat. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat com a voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal i uunicament amb finalitats de gestió de les activitats d'aquestes agrpacions, en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i a tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, la “LOPD”), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria. 

Els PROPIETARIS es comprometen a tractar les dades de caràcter personal conforme a les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-los ni utilitzar-los amb fi diferent i a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, els PROPIETARIS es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD.

Els PROPIETARIS cediran aquelles dades operatives que siguin necessàries per a la gestió de les emergències o incidències en que actuïn els USUARIS de ControlADF.cat i/o VOLUNTARIS del SFADF i les seves ADFs i Federacions associades als Agents Rurals, Bombers i altres cossos de seguretat, de l’administració o entitats que es considerin necessàries per a la seguretat dels VOLUNTARIS i USUARIS de controladf.cat.

Per a més informació, veure nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris y CONTROLADF es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents. 


CONDICIONS GENERALS DEL SOFTWARE

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL SOFTWARE

El SOFTWARE ha estat ideat i dissenyat per Joan Trenchs Russo i Alberto Pérez Reina (en endavant, PROPIETARIS) i íntegrament programat en totes les seves plataformes per Alberto Pérez Reina, qui conserven tots els drets de propietat intel·lectual, industrial, explotació o qualsevol altre sobre el SOFTWARE, que no podrà ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'USUARI.

L'estructura, característiques, codis, mètodes de treball, sistemes d'informació, eines de desenvolupament, saber fer, metodologies, processos, tecnologies, o algoritmes del SOFTWARE són propietat dels PROPIETARIS i estan protegits per les normes espanyoles i internacionals de propietat intel·lectual i industrial i no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'USUARI.

Així mateix tots els MANUALS D'ÚS, textos, dibuixos, bases de dades, vídeos o altres suports que completen el SOFTWARE (en endavant, MATERIALS ASSOCIATS) són propietat dels PROPIETARIS i no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'USUARI.

La posada a disposició del SOFTWARE i els MATERIALS ASSOCIATS no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat ni la concessió d'un dret a favor de l'USUARI.

En conseqüència, queda terminantment prohibit qualsevol ús per part de l'USUARI de la SOFTWARE o del dels MATERIALS ASSOCIATS que es realitzi sense l'autorització de ControlADF.cat, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà i posterior publicació o la exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, fora de l'àmbit operatiu previst per al SOFTWARE. L'incompliment de qualsevol de les prohibicions indicades constituirà una infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial dels PROPIETARIS, sancionats per la legislació vigent.

LLICÈNCIA D'ÚS DEL SOFTWARE

Els PROPIETARIS concedeixen als USUARIS una llicència intransferible i no exclusiva d'ús del SOFTWARE.

La utilització del SOFTWARE només estarà permesa a als USUARIS que disposin de ENTORN PRIVAT, USUARI i CONTRASENYA del SOFTWARE.

L'usuari s'abstindrà de realitzar còpies, revelar i permetre l'accés de tercers al SOFTWARE.

L'ús del SOFTWARE queda restringit a membres de les ADF i els seus col·laboradors directes a excepció d'un permís exprés concedit dels PROPIETARIS.

CONDICIONS D'US

Els PROPIETARIS no es responsabilitza que els voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal o els vehicles estiguin donats d'alta de l'assegurança d'accidents i responsabilitat civil del Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya. Simplement informa al SFADF dels usuaris i vehicles a que cal activar aquesta assegurança. Es imprescindible que el voluntari i els vehicles apareguin al llistat de la pantalla "HOME", per que estigui donat d'alta de l'assegurança d'accidents amb el numero de pòlissa 1.287.178 de Mussap seguros i l'assegurança de responsabilitat civil amb numero de pòlissa 1287177 contractades pel Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya. Una altre opció per estar donat d'alta d'aquesta assegurança es haver trucat directament a Control d'Agents Rurals i haver donat les dades sol·licitades per aquest, en aquest cas el nom del voluntari o vehicle no apareixeran al llistat.

L'asseguraça d'accidents i de responsabilitat civil dels voluntaris, vehicles i de les agrupacions de defensa forestal no son responsabilitat dels PROPIETARIS.

ControlADF.cat només gestiona les altes i baixes del personal i vehicles i en conserva un registre a la seva base de dades per poder se consultat en cas de necessitat sense que això impliqui la cobertura d'accidents o responsabilitat civil derivades de les actuacions realitzades pels voluntaris o els vehicles.

ControlADF.cat guarda un registre complert de dades de vehicles, voluntaris, entitats, els informes de serveis que es generen, així com les posicions dels vehicles que utilitzen l'aplicació adfTracker. En concret dels voluntaris i els vehicles que ha estat inscrits a l'aplicació per els responsables de les seves agrupacions, federacions o secretariat es te un registre de les següents dades:

Entitats:
numero adf, nom, carrer, municipi, comarca, telefón, codi postal i coordenades. 
Voluntaris:
nom, cognoms, telefon, tipus i numero de carnet, email i coordenades en cas de disposar d'un dispositiu gps associat 
Vehicles:
indicatiu, matricula, marca, model, tipus de vehicle, tipus de bomba, llitres d'aigua, places i coordenades en cas de disposar d'un dispositiu gps associat. 
Informes: data, voluntaris, vehicles, activitats realitzades, descripció detallada de l'activitat, material utilitzat, altres cossos que han participat en l'activitat, altres comentaris, persona que registre l'activitat

El fet de formar part de la base de dades de ControlADF.cat significa que el responsable de la teva entitat ha acceptat les condicions generals, en cas de voler accedir, rectificar o cancel·lar o voler-se oposar al ús d'aquestes dades contacta amb el responsable de la teva entitat 

Els PROPIETARIS no es faran carrec de cap cost derivat de l'ús de l'aplicació web o de l'app adfTracker o dispositius posicionadors GPS.

Els PROPIETARIS es reserven el dret de modificar aquestes condicions generals d'us, el sistema de funcionament del software, el dret d'ús de l'aplicació així com el cost d'us de l'aplicació web (ControlADF.cat) i de l'aplicació per a SmartPhones adfTracker.

La funcionalitat bàsica de l’aplicació consisteix en que CONTROLADF.CAT guarda un registre complert de dades de vehicles, voluntaris, entitats, incidències, activitats, els informes de serveis que es generen, així com les posicions dels vehicles i personal que utilitzen l’aplicació AdfTracker o altres dispositius amb possibilitat de seguiment GPS i configurats dins el CONTROLADF.CAT. En concret dels voluntaris i els vehicles que han estat inscrits a l’aplicació per els responsables de les seves agrupacions, federacions o secretariat. Les funcionalitats de l’aplicació via web CONTROLADF.CAT i l’aplicatiu per androi/iphone o qualsevol altre sistema operatiu ADFTRACKER són decisió exclusiva dels PROPIETARIS i en qualsevol moment en poden afegir o retirar sense el consentiment del SFADF.

Els USUARIS tenen la obligació de realitzar la baixa dels indicatius de personal i vehicles un cop finalitzen el servei i deixin de realitzar tasques per les ADFs

Queda totalment prohibit per part dels USUARIS:

a. Fer ús de l’aplicació contravenint les lleis nacionals o internacionals o infringint qualsevol dret de tercers.
b. Publicar o transmetre continguts que objectivament puguin ser considerats violents, obscens, abusius, il·legals, racials, xenòfobs, difamatoris, etc.
c. Recollir, gestionar, utilitzar o transmetre dades personals de tercers el tractament dels quals per part del SFADF i els PROPIETARIS no sigui lícit, d'acord amb l'article 6 del Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (en endavant, el "RGPD").
d. Publicar a les xarxes socials, o trasmetre a terceres persones fora del SFADF informació continguda a la pàgina www.controladf.cat o al programa ADFTracker sense el premis exprés dels PROPIETARIS

Els PROPIETARIS es reserven el dret de revocar els privilegis d’ús a aquells USUARIS que d’acord al parer del SFADF o la PROPIETAT realitzin un mal us del CONTROLADF.CAT i la informació i dades presents en aquest.

L'incompliment de les obligacions detallades anteriorment, el falsejament o ocultació d'informació, així com qualsevol altra que consideri que sigui necessària per al compliment per part dels PROPIETARIS de l'objecte del present contracte, exonerarà de tota responsabilitat als PROPIETARIS.

Matadepera, 2 de juliol del 2019 - ControlADF.cat ©